Naše služby

Naše služby

Naše služby

 • polohopisná a výškopisná měření – tvorba účelových map, podklady pro projekt, zaměření skutečného stavu
 • geometrické plány pro
  • vyznačení budovy
   • pro zápis novostavby do katastru nemovitostí – podklad ke kolaudaci
  • rozdělení pozemku
  • vymezení věcného břemene na části pozemku (právo chůze a jízdy, uložení a opravy inženýrských sítí, atd.)
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • vytyčování hranic pozemků
 • inženýrská geodézie – geodetické zaměření inženýrských sítí (plyn, voda, elektřina)
 • vytyčení stavby – polohové a výškové založení stavby na pozemku podle projektu (doklad ke kolaudaci)
 • zaměření staveb a jejich vnitřní dispozice – půdorysy, řezy
 • zaměřování jeřábových drah
 • sledování svislého posunu staveb
 • výpočet kubatur, tvorba příčných a podélných řezů – např. výpočet kubatur při přesunu vytěžené zeminy, tvorba příčných a podélných řezů komunikací, kanalizací, …
 • speciální geodetické práce – zaměřování fasád budov, destrukce konstrukcí, výpočet podlahových ploch
 • činnost hlavního geodeta zhotovitele stavby – železniční stavby
 • zpracování geodetické dokumentace pro České dráhy – geodetická dokumentace část I, která je součástí projektové dokumentace staveb na ČD
 • poradenská a konzultační činnost v katastru nemovitostí (odborná pomoc při převodech a zápisech nemovitostí do katastru nemovitostí, při prodeji nemovitosti, při oceňování nemovitostí, při podání přiznání k dani z převodu nemovitosti a další)

Další informace

 • Zápis stavby do katastru nemovitostí

  Pro zápis dokončené budovy do katastru nemovitostí je třeba předložit katastrálnímu úřadu:

  • geometrický plán pro vyznačení budovy
  • listina dokládající způsob využití stavby (vydává příslušný stavební úřad)
  • doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního (vydává obecní, městský úřad)
  • ohlášení nové stavby k zápisu do katastru nemovitostí

  Všechny dokumenty se předkládají v originále, případně v ověřené kopii. Po zápisu do katastru nemovitostí se dokumenty nevrací!!!

  Zápis rozdělení pozemku

  Geometrický plán pro rozdělení pozemku slouží většinou jako podklad pro sepsání smlouvy (kupní, darovací) pro převod části pozemku na jiného vlastníka. K dělení – scelování pozemků je třeba souhlasu příslušného stavebního úřadu.

  Ξ Žádost ke stažení: žádost

  Zápis věcného břemene

  Geometrický plán pro zřízení věcného břemene slouží jako podklad pro sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku, např. uložení inženýrských sítí, právo průchodu, průjezdu přes pozemek jiného vlastníka. K zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí je nutný vklad do katastru nemovitostí.

  Vytyčení vlastnické hranice

  Při vytyčení vlastnické hranice se zobrazí hranice parcely v terénu. K předání vytyčené hranice se přizvou vlastníci sousedních pozemků a jsou v terénu seznámeni s průběhem vytyčované hranice. Vytyčením hranice se nezakládá ani nemění vlastnické právo k nemovitostem.

Objednejte si zaměření

Přejít nahoru